Events

METAL WELD 2014

Triễn lãm Quốc tế về Công nghệ Hàn cắt và Gia Công kim loại lần thứ 3 tại Việt Nam

Time : From July 30th to August 2nd
Open from 08:00 to 17:00
Location : Hall A1
Co-organizer : CLETC

Organizers:

  • CLETC